गृहनिर्माण संस्थांक नोंदणी शुल्क, स्टॅम्प ड्युटी सवलती खातीर 31 मार्च मेरेन मुजत वाड

ता. 8 फेब्रुवारी 2024

गृहनिर्माण संस्थांक फ्लॅट वा प्लॉटांची जमीन आपल्या संस्थेच्या नांवार करून घेवप शक्य जावचे म्हूण सरकारान नोंदणी शुल्क तशेंच स्टॅम्प ड्युटयेंत दिल्ल्या विशेश सवलतीची मुजत 31 मार्च 2024 मेरेन वाडयल्या. फ्लॅट तशेंच प्लॉटांच्या विक्री वेव्हाराच्या नोंदणी खातीर 1 टक्के शुल्क आसतले. स्टॅम्प ड्युटी लेगीत फकत 1 टक्के आसतली. हे विशींची अधिसुचोवणी सरकारान जारी केल्या.

सरकारान येवजणेची मुजत वाडोवपा वांगडाच नोंदणी शुल्क तशेंच स्टॅम्प ड्युटी आकारपाची प्रक्रिया आनीक सोपी केल्या.

संबंदीत उपनिबंधकांच्या कार्यालयांत 1 ऑगस्ट 2023 सावन तीन म्हयन्यांच्या काळाभितर विक्रीपत्राची नोंदणी केल्या तांकाच हे विशेश सवलतीचो लाव मेळटलो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/87

Skip to content