देशान लोकशाय प्रक्रियेत सदाच मतदारांची तांक पळयल्या- राज्यपाल

ता. 25 जानेवारी 2024

भारतीय वेंचणूक आयोगाची कार्यक्षमता आनी सत्यतायेची तोखणाय करतना राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी लोकशायेचे मर्म देशाच्या मुक्त आनी न्याय्य वेंचणूक प्रक्रियेत आसा, अशें सांगलें. देशान लोकशाय प्रक्रियेत सदाच मतदारांची तांक पळयल्या. लोकांनी राजकीय बदल घडोवपा वांगडाच ताचें स्वातंत्र्य राखून दवरला, अशें राज्यपालान सांगलें.

राज्यपाल आयज रवींद्र भवन, मडगांव हांगा मुख्य वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान दक्षीण जिल्हा वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाच्या सहकार्यान आयोजीत कार्यक्रमात उत्तर गोंय जिल्हा पांवड्याचेर राष्ट्रीय मतदांर दीस कार्यक्रमात उलयताले.

देशांत सांस्कृतीक आनी भाशीक विविधताय आसून लेगीत आयज संवसारांत भारतीय लोकशाय वेवस्था ताट मानेन उभी आसा. वेंचणूक आयोग राष्ट्राची एकात्मता आनी सार्वभौमत्वाक प्रोत्साहन दिवपाचे काम करता. गोंयांत प्रत्येक वेंचणूकेत मुक्त आनी नितळ वातावरणातली वेंचणूक पळोवपाक मेळटा, अशें राज्यपालान म्हणलें.

राज्यपालान नव मतदारांचे अभिनंदन करून युवा मतदारांनी आपलो मतदानाचो हक्क बजावपाचो आनी लोकाशाय मजबूत करपाक योगदान दिवपाचो उलो मारलो.

प्रधान वित्त सचीव डॉ. व्ही. कांदेवेलू हांणीय आपल्या उलोवपात मुक्त आनी न्याय्य वातावरणात वेंचणूक प्रक्रिया पुर्ण करपा खातीर वेंचणूक आयोगा कडल्यान जावपी प्रयत्नांची तोखणाय केली.

ह्या वेळार राज्यपाला हस्तुकीं वेंचणूक प्रक्रियेत समर्पित भावनेन सेवा करपी अधिकाऱ्यांचो सत्कार केलो.

राज्य निर्वाचन आयुक्त डब्ल्यु. व्ही. रमणमुर्ती हेवूय ह्या वेळार उपस्थित आशिल्लें.

मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो. दक्षीण गोंयजिल्होधिकारी अश्विन चंद्रु हांणी निमाणे उपकार मानले.

श्रीमती रूपा च्यारी आनी गोविंद भगत हांणी कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन केले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/71

Skip to content