वीज पुरवण खंडीत

ता. 23 जानेवारी 2024

ता. 25 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही दांडो -सांगे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन दाबामळ, वरकट्टो, कोटार्ली, वेळीपवाडो, पिराराज, झरीवाडो, शेळपेचो कांय वाठार आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 26 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही नेत्रावळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन वेर्ले, साळजिणी आनी तुडव वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/62

Skip to content