वीज पुरवण खंडीत

ता. 23 जानेवारी 2024

ता. 25 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही मालीम फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन ब्रिटानिया हाउस, गोपाळ नगर, हाळीवाडो, एस. एन. कन्स्ट्रक्शन, एकोडी मानस आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/61

Skip to content