30 जानेवारीक हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पांजली ओपतले

ता. 19 जानेवारी 2024

भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर जांणी आपल्या जीणेचो त्याग केलो तांच्या उगडासाक ता. 30 जानेवारी 2024 दिसा सकाळी 10.40 वरांचेर पणजेच्या आझाद मैदाना वयल्या हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पांजली ओपतले. राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र दवरून हुतात्म्यांक आर्गां ओपतले. गृह खात्यान सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाची विनंती केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/57

Skip to content