वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 जानेवारी 2024

ता. 20 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही सांगे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सांगे शार, कोट्टो, विष्णूबाग, मुस्लिमवाडो, वयलोवाडो, खुटीवाडो, सडेबाग, गुणयाभाट, बामणसाय आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/56

Skip to content