वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 जानेवारी  2024

ता. 21 जानेवारी 2024 दिसा  110 केव्ही फोंडा/वेर्णा आनी 110 केव्ही शेल्डे/वेर्णा सर्किट फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 7.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सांकवाळ, कदंबा, हार्बर, बोगदा आनी माजोर्डा उपकेंद्रावयली वीज पुरवण खंडीत जातली आनी ते खातीर पुराय मुरगांव तालुको, माजोर्डा, वेर्णा, वेर्णा उद्देगी वसणूक आनी 110 केव्ही- सिप्ला इंडस्ट्रीक वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/54

Skip to content