पोरणो जुवारी पुल 23 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी मेरेन येरादारीक बंद

ता. 19 जानेवारी 2024

पोरणो जुवारी पुल दुरूस्ती कामाखातीर 23 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी मेरेन नियोजीत येरादारी खातीर बंद दवरतले. वयल्या काळात सगळीं येरादारी नव्या जुवारी पुलावयल्यान वळोवपात येतली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/55

Skip to content