पोटवेंचणूक जावपी पंचायत वार्डांतल्या मतदार कामगारांक भरपगारी सुटी

ता. 19 जानेवारी 2024

उत्तर गोंयच्या बार्देस म्हालातल्या हडफडे-नागोवा ग्रामपंचायतीचो वार्ड-4 आनी सिरसय ग्रामपंचायतीचो वार्ड-5 खातीर 28 जानेवारी 2024 दिसा पोटवेंचणूक जावपाची आसून सरकारान पोटवेंचणूक जावपी वार्डांतले मतदार आशिल्ले उद्देगीक कामगांर, सरकारी खातीं आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी, खाजगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खाजगी आस्थापनांनी काम करपी सगळ्यां कामगारांखातीर 28 जानेवारी 2024 दिसा भरपगारी सुटी जाहीर केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/53

Skip to content