पोटवेंचणूक जावपी ग्रामपंचायत वार्डांतली सोरो विक्री आस्थापनां बंद दवरपाचो आदेश

ता. 19 जानेवारी 2024

उत्तर गोंयच्या बार्देस म्हालातल्या हडफडे-नागोवा ग्रामपंचायतीचो वार्ड-4 आनी सिरसय ग्रामपंचायतीचो वार्ड-5 खातीर 28 जानेवारी 2024 दिसा पोटवेंचणूक जावपाची आसून सरकारान पोटवेंचणूक जावपी वार्डांतलीं सगळीं सोरो विक्री आस्थापनां, दुकांना, बार्रां ता. 27, 28 आनी 29 जानेवारी 2024 दिसा बंद दवरपाचो आदेश दिला.

बार्र आनी रेस्टोरंट परवानो आशिल्ल्या आस्थापनांक फकत खावपाचे जिन्नस विकपाक मेळटले आनी तशीं सुचोवणी दिवपी बोर्ड लावचे पडटले. बार्र काऊंटर बांद दवरचो पडटलो आनी वयल्या दिसांनी सोरो विकपाक मेळचो ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/52

Skip to content