गुलाबी रंगाच्या रेशन कार्डधारकांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पुर्ण करपाची विनंती

ता. 16 जानेवारी 2024

नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा येवजण रेशन कार्डधारकांक (गुलाबी रंगाचे रेशन कार्ड) (रेशन कार्डात नाव नोंद केल्ले सगळें सदस्य) आपले रेशन कार्ड आनी आधार कार्डांसयत आपल्या संबंदीत सवाय धान्य दुकानाचेर भेट दिवन रेशन कार्डाक आधार लिंक करपाची ई-केवायसी पुर्ण करपाची विंनती केल्या. केंद्रीय गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्रालयाच्या अन्न आनी भौशीक वितरण विभागान 29 फेब्रुवारी 2024 मेरेन शंभर टक्के ई-केवायसी प्रक्रिया पुर्ण करपाचे निश्चित केला. ईपीओ मशीन 22 तारखेसावन ते म्हयन्याच्या निमण्या तारखे मेरेन फकत ई-केवायसी प्रक्रिया पुर्ण करपा खातीर उपलब्ध आसतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/45

Skip to content