वीज पुरवण खंडीत

ता. 15 जानेवारी 2024

ता. 17 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही कदंबा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन एडमर, पेरीभाट, गोवा बाजार, आयसीएआर कॉलनी आनी सरभोवतणी वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 17 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही ओल्ड गोवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन दोतोरभाट, पेरीभाट, एसएफएक्स- 1, 2 आनी 3 नंबर बिल्डिंग आनी सरभोवतणी वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/39

Skip to content