वीज पुरवण खंडीत

ता. 15 जानेवारी 2024

ता. 16 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन माडेल नुस्त्या तळे आनी सरभोवतणी वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/38

Skip to content