आलेक्स सिक्वेरा प्रत्येक शुक्रारा लोकांची गाराणीं आयकुन घेतले

ता.11 जानेवारी 2024

कायदो आनी न्यायमंत्री श्री. आलेक्स सिक्वेरा प्रत्येक शुक्रारा दिसा सकाळीं 9.30 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन रूम नं. 404, चौथो माळो, माथानी साल्डाणा प्रशासकीय प्रकल्प, मडगांव हांगा लोकांक मेळटले आनी लोकांची गाराणीं आयकुन घेतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/35

Skip to content