दिव्यांगांखातीरची बॅडमिंटन खेळा सर्त फुडें धुकल्ली

ता. 10 जानेवारी 2024

चालू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाक लागून खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान दिव्यांगांखातीर 12 जानेवारी दिसा आयोजीत केल्ली बॅडमिंटन सर्त फुडें धुकल्ल्या. नवीन तारीख रोखडीच कळयतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/31

Skip to content