ग्रामपंचायत प्रभाग पोटवेंचणूक

आचारसंहिता लागू

ता. 9 जानेवारी 2024

गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान उत्तर गोंयच्या बार्देस म्हालातल्या हडफडे-नागोवा ग्रामपंचायतीचो वार्ड-4 आनी सिरसय ग्रामपंचायतीचो वार्ड-5 खातीर 28 जानेवारी 2024 दिसा पोटवेंचणूक घेवपाचे जाहिर करून 8 जानेवारी 2024 दिसा सावन ते वेंचणूक प्रक्रिया पुराय जाय मेरेन वेंचणूक जावपी पंचायत प्रभागांत आचारसंहिता लागू केल्ली आसा.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/25

Skip to content