वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 8 जानेवारी 2024

तिसवाडीतल्या नेवरा पंचायत क्षेत्रात समत्मा इस्टेट प्रा. ली. हांगा नवीन उबारिल्ले 400 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही वीज यंत्रणां ता. 28 डिसेंबर 2023 दिसा चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली. ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/120

Skip to content