वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 5 जानेवारी 2024

आल्त पिळर्ण हांगा चोगम रस्त्याकुशीक श्रीमती आर्लेत मारिया गोरेती- सौझा आजावेदो हांका वीज पुरवण करपा खातीर नवीन उबारिल्ले 200 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही वीज यंत्रणां ता. 4 जानेवारी 2024 दिसा चालू केल्यात आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली. ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/17

Skip to content