केंद्रीय जल शक्ती राज्यमंत्र्यांची फाल्या चिकली पंचायतीक भेट

ता. 5 जानेवारी 2024

केंद्रीय जल शक्ती राज्यमंत्री फाल्या ता. 6 जानेवारी 2024 दिसा सकाळी 10.00 वरांचेर चिकली हांगा उबारिल्ल्या वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट प्रकल्पाक आनी उपरांत जॉगर्स पार्काक भेट दितले. तशेंच ते चिकली ग्रामपंचायतीत भेट दिवन पंचायत वांगडी आनी विंगड विंगड येवजणांचो लाव घेतिल्ल्या लावधारकांकडेन संवाद साधतले.

उपरांत केंद्रीय राज्यमंत्री दनपारां 12.00 वरांचेर पंचायमंत्री श्री. मॉविन गुदिन्हो हांच्या नवे वाडे हांगाच्या कचेरीक भेट दितले आनी लोकांकडेन संवाद साधतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/16

Skip to content