वीज पुरवण खंडीत

ता. 3 जानेवारी 2024

ता. 5 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही कुडचीरे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कुडचीरे गांव आनी सरभोवतणी वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 6 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही अडवलपाल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कोळमवाडो, गांवकरवाडो, प्रशु वन फार्म आनी सरभोवतणी वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/12

Skip to content