गोठो सजावट सर्तीचो निकाल

ता. 02 जानेवारी 2024

   कला आनी संस्कृती संचालनालयान नाताला निमतान संस्थां/पंगड आनी वैयक्तीक/घरगुती अशा दोन गटांखातीर आयोजीत केल्ल्या राज्य पावंड्यावयल्या गोठो सजावट सर्तीचो निकाल जाहीर केला. गोंयांत गोठो सजावटीची परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर दर वर्सा खात्यावतीन अशी सर्त आयोजीत करपात येता. ह्या वर्सा सर्तीत संस्थां/पंगड गटात 15 आनी वैयक्तीक/घरगुती गटात 40 जाणांनी वाटो घेतिल्लो.

संस्थां/पंगड गटात सर्तीचे पयले 35,000/- रूपयांचे इनाम आनी प्रशस्तीपत्र अवर लेडी ऑफ होप, कांदोळी बार्देस, दुसरे 30,000/- रूपयांचे इनाम आनी प्रशस्तीपत्र ओर्ली युनायटेड बॉयस, ओर्ली-साश्ट, तिसरे 25,000/- रूपयांचे इनाम आनी प्रशस्तीपत्र शायनिंग स्टार दुळापे, वेर्णा साश्ट, चौथे 20,000/- रूपया आनी प्रशस्तीपत्र वाडी बॉयस, फोन्साभाट वाडी मेरशी, तिसवाडी आनी पाचवें 15,000/- रूपयांचे आनी प्रशस्तीपत्र सेंट फ्रान्सिस ऑफ आसिस फ्रायरी, कापूची फार्म हाऊस, काणकोण हांका फावो जाला.

उमेद वाडोवपी प्रत्येकी 10,000/- रूपयांचे इनाम आनी प्रशस्तीपत्र पोरयेभाट, आल्वा वेर्णा, साश्ट, होलीक्रॉस युनिव्हर्सल, मळ खांडेपार, उजगांव, माय देऊस चॅपेल, गांवसावाडो शिवोली, बिंबेगाळ युनायटेड, बिंबेगाळ आंबावली केपे, आनी होली क्रॉस मळार बॉयस, खुर्साभाट, वेळ्ळी हांका फावो जाला.

वैयक्तीक/घरगुती गटात पयले 20,000/- रूपयांचे इनाम आनी प्रशस्तीपत्र रिचर्ड काल्देरा, सांताकृज फोंडे, दुसरे 15,000/- रूपयांचे इनाम आनी प्रशस्तीपत्र फ्रान्सिस झेव्हियर डिसौझा, वाल्दारिसवाडो मार्णा शिवोली, तिसरे 12,000/- रूपयांचे इनाम आनी प्रशस्तीपत्र श्रीमती आबेलीना ऑलिव्हेरा लुईस, राय साश्ट, चौथे 10,000/- रूपया लाडिसालाव रॉंकन, न्यु ग्रीनलॅण्ड, पणजी आनी पाचवे 8,000/- रूपयांचे इनाम केन फर्नांडिस, गंडावलीवाडो कोलवा साश्ट हांका फावो जाला.

उमेद वाडोवपी प्रत्येकी 5,000/- रूपयांचे इनाम आनी प्रशस्तीपत्र मारियानो रॉड्रीग्स, मुरमुसे तुयें पेडणे, द्युआन एंजेलो पेरेरा, गांवसावाडो बार्देस, यान्सन मिनेझिस, ओपा खांडेपार, सानिया नोरोन्हा, विद्यानगर फातोर्डा आनी सेबी आफोन्स, बायरो पालमर सांतईस्तेव्ह, तिसवाडी हांका फावो जाला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/09

Skip to content