2 फेब्रुवारीच्यान विधानसभा अधिवेशन

ता. 1 जानेवारी 2024

गोंयचे राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी 2 फेब्रुवारी 2024 दिसा सकाळीं 11.30 वरांचेर गोंय विधानसभा अधिवेशन आपयला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/04

Skip to content