वीज पुरवण खंडीत

ता. 1 जानेवारी 2024

ता. 4 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही बाळ्ळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन बाळ्ळी मठ, जुजेगाळ, मालांगिणी, नयाबांद, देमानी, गोठण आनी मोरपिर्ला आनी फातर्पा ग्रामपंचायतीच्या सगळ्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/03

Skip to content