वीज पुरवण खंडीत

ता. 1 जानेवारी 2024

ता. 2 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही सुकुर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आराडी, एक्रॉन व्हिन्सेंट ग्रीन, साल्डाणा डीटीसी, राज कॉलनी, कॉस्मे कॉस्ता मिडोव्हस, सेरेनिटी, कॉंक्रिट डीटीसी, व्होव्ह कार व्हॉशिंग सेंटर आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/02

Skip to content