वीज पुरवण खंडीत

ता. 1 जानेवारी 2024

ता. 2 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही नेत्रावळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन वेर्ले, साळजीणी आनी तुडव वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 3 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही नेत्रावळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 10.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन नेत्रावळी आनी वाडे ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या वाडे कॉलनी 1 आनी 2, जांबगाळ, विचुंद्रे, उर्मितवाडो, जाकने, मानगाळ, नुने, कर्के, दाबाळ, बांदवाडो, जाबूखडप, पाटवाडो, सावरी, वारगणी, मार्गवाडो (भलायकी केंद्रालागी), साळजीणी, वेर्ले, तुडव, कुर्पे, सतरकरवाडो, चिमुटवाडो, नावेली वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 4 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही नेत्रावळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन वेर्ले, साळजीणी आनी तुडव वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/01

Skip to content