वीज पुरवण खंडीत

8 डिसेंबर 2023

ता. 10 डिसेंबर 2023 दिसा 11 केव्ही दिवचल शार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 12.00 वरां मेरेन आयडीसी रस्त्यालागीचो वाठार, मुस्लिमवाडो, वासुदेवनगर, वाठादेव, दिवचल मुळाव्या भलायकी केंद्रालागीचो वाठार, कातरवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 10 डिसेंबर 2023 दिसा 11 केव्ही बोर्डे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन शांतादुर्गा हायस्कुल, शिरोडकर हॉल, साश्टीवाडो, कामत गॅस, भायलीपेठ, कॉर्पोरेशन बँक, सिया कॉम्पलेक्स, सेंट्रल बँक, चंद्रलोक, निओ कलेक्शन आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/937

Skip to content