वीज पुरवण खंडीत

8 डिसेंबर 2023

ता. 11 डिसेंबर 2023 दिसा 11 केव्ही कासरपाल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन गवळवाडो, उसप, झारापकर क्रशर आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 12 डिसेंबर 2023 दिसा 11 केव्ही अडवलपाल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कोळमवाडो, प्रशु-वन फार्म आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/939

Skip to content