घनकोयर वेवस्थापन विशयाचेर फाल्यान तीन दिसांची परिशद

ता. 5 डिसेंबर 2023

गोंय कोयर वेवस्थापन म्हामंडळान गोंय राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळ, साळगांव, बार्देज हांगा 6 ते 8 डिसेंबर 2023 मेरेन घनकोयर वेवस्थापन विशयाचेर तीन दिसांच्या परिशदेचे आयोजन केला.

घनकोयर वेवस्थापन आनी घाणयाऱ्या उदक वेवस्थापनातल्यो आधुनीक सुविधा आनी उपक्रम, कोयर वेवस्थापनातली आव्हांना अशां विशयांचेर परिशदेत देवाणघेवाण जातली.

फाल्या सकाळीं 10.00 वरांचेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं कोयर वेवस्थापन आनी महसूल मंत्री श्री. आतानासिओ मोन्सेरात, अणुऊर्जा कमिशनचे आदले अध्यक्ष आनी अणुऊर्जा विभागाचे सचीव डॉ. अनिल काकोडकर हांच्या उपस्थितीत परिशदेचे उक्तावण जातले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/926

Skip to content