वीज पुरवण खंडीत

2 डिसेंबर 2023

ता. 5 डिसेंबर 2023 दिसा 11 केव्ही हरमल आनी केरी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सकयलोवाडो, गिरकरवाडो वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 6 डिसेंबर 2023 दिसा 11 केव्ही पालये केरी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन केरी ग्रामपंचायत आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/924

Skip to content