वीज पुरवण खंडीत

30 नोव्हेंबर 2023

ता. 2 डिसेंबर 2023 दिसा 11 केव्ही सांगे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन पानगाळ, सोलये, खरखटेगाळ आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/921

Skip to content