वीज पुरवण खंडीत

30 नोव्हेंबर 2023

ता. 1 डिसेंबर 2023 दिसा 11 केव्ही आगोंदा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन माटवेमळ, पारयेकाटो, नेवरे, बोणाय, गणपती देऊळ, मेस्तावाडो, मोलोरे, गवळ कुड्डी, काब द राम,पोडले आनी नुवे वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/920

Skip to content