वीज पुरवण खंडीत

ता. 28 नोव्हेंबर 2023

ता. 30 नोव्हेंबर 2023 दिसा 11 केव्ही विमानतळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन एसएमआरसी हॉस्पिटल, चिकली उद्देगीक वसणूक, जॉगर्स पार्कालागी आनी नौदळ स्कुला लागीच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/910

ता. 28  नोव्हेंबर 2023

ता. 30 नोव्हेंबर  2023 दिसा  11 केव्ही विमानतळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन एसएमआरसी हॉस्पिटल, चिकली उद्देगीक वसणूक, जॉगर्स पार्कालागी आनी नौदळ स्कुला लागीच्या  वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/910

 

वीज पुरवण खंडीत

ता. 28  नोव्हेंबर 2023

ता. 29 नोव्हेंबर  2023 दिसा  200 केव्हीए सिडनी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन आल्तो सावळे, आम्रेकरनाथ देवळा फाटलो वाठार आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 30 नोव्हेंबर  2023 दिसा  11 केव्ही चोगम फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन वडाकडे, वर्षा कॉलनी, रॉडसन बेकरी, आम्रे कॉलनी, देवश्री स्प्लेंडर, आल्माकर बिल्डिंग आनी सरभोवतणच्या  वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/911

ता. 28 नोव्हेंबर 2023

ता. 29 नोव्हेंबर 2023 दिसा 200 केव्हीए सिडनी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन आल्तो सावळे, आम्रेकरनाथ देवळा फाटलो वाठार आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 30 नोव्हेंबर 2023 दिसा 11 केव्ही चोगम फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन वडाकडे, वर्षा कॉलनी, रॉडसन बेकरी, आम्रे कॉलनी, देवश्री स्प्लेंडर, आल्माकर बिल्डिंग आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/911

Skip to content