वीज पुरवण खंडीत

ता. 3 नोव्हेंबर 2023

ता. 6 नोव्हेंबर 2023 दिसा 200 केव्हीए बाळ्ळी पंचायत फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते सांजेची 5.30 वरां मेरेन बाळ्ळी पंचायत, कारेमळ, बाळ्ळी बाजार वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/863

Skip to content