वीज बिलांची थकबाकी फारीक करपा विशीं कळोवणी

ता. 1 नोव्हेंबर 2023

दिवचल आनी वाळपय वीज उपविभागा खालच्या वीज गिरायकांनी आपल्या वीज बिलांची थकबाकी बेगीनात बेगीन फारीक करची, ना जाल्यार वीज बिलांची थकबाकी फारीक करूक नाशिल्ल्या गिरायकांची वीज कनेक्शना तोडपात येतली, अशें वीज विभागान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/855

Skip to content