वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 ऑक्टोबर 2023
ता. 28 ऑक्टोबर 2023 दिसा 11 केव्ही मांगूर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 12.00 वरां मेरेन मायमोळे, उदयवाडी आनी मांगूरहिल वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.
म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/842

Skip to content