कृशी धोरणा संबंदीत साश्ट म्हालाची बसका 30 ऑक्टोबराक

ता. 27 ऑक्टोबर 2023
गोंय सरकाराच्या कृशी संचालनालयान गोंय राज्याखातीर कृशी धोरण तयार करपाखातीर शेतकांर, शेतकांराचे पंगड, शेतकरी संस्थां आनी सर्वसामान्य जनते कडल्यान सुचोवण्यो आयकुन घेवपा खातीर राज्यातल्या सगळ्यां तालुक्यांनी बसकांचे आयोजन केल्ले आसून साश्ट तालुक्याची बसका 30 ऑक्टोबराक सकाळीं 10.30 वरांचेर रूम नं. 407, परिशद सभाघर, 4 थो माळो, दक्षीण गोंय जिल्हाधिकारी इमारत, माथानी साल्डाणा प्रशासकीय प्रकल्प, मडगांव हांगा जातली.
सगळ्यां संबंदीतांनी आपल्या तालुक्यात जावपी बसकेक उपस्थित रावन कृशी धोरणाचेर आपल्यो सुचोवणयो मांडच्यो, अशें कृशी खात्यान कळीत केला.
म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/841

Skip to content