वीज पुरवण खंडीत

ता. 25 ऑक्टोबर 2023

ता. 28 ऑक्टोबर 2023 दिसा 11 केव्ही सांगे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सांगे शार, खैरीखाटे, पागुणा, मुगोळी, मारांगण, कामतीबाग, कुयणामळ, कश्टीमळ, बेंडवाडो, तारीमळ, लोपीस फार्म, मार्कुस फार्म, सडेबाग आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/837

Skip to content