Konkani News- October 18, 2023

सहकार पुरस्कारांखातीर अर्ज मागयल्यात

ता. 18 ऑक्टोबर 2023

सहकारी संस्था निबंधकाच्या कार्यालयान 2022-23 वर्सांच्या गोवा सहकार रत्न, गोवा सहकार भूषण, गोवा सहकार श्री, गोंय राज्य सर्वोत्कृश्ट सहकारी संस्था, गोंय राज्य सहकारी संस्था उमेद वाडोवपी पुरस्कार आनी सहकार क्षेत्रांतल्या योगदानाखातीर दोन व्यक्तिगत पुरस्कार भेटोवपाखातीर अर्ज /नामांकनां मागयल्यात.

विहित अर्ज/नामांकनां www.coopgoa.gov.in ह्या वेबसायटीचेर आनी सहकारी संस्था निबंधकाचे कार्यालय, सहकार संकुल, पाटो-पणजी तशेंच पणजी, म्हापशें, फोंडें, मडगांव, केपें आनी दिवचलच्या सहाय्यक सहकार निबंधकाच्या कार्यालयांनी उपलब्ध आसात. पुराय भरील्ले अर्ज संबंदीत विभागीय कार्यालयामार्फत 31 ऑक्टोबर 2023 सांजेच्या 5.00 वरांमेरेन मेरेन मुखेल कार्यालयाक धाडपाक जाय.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/812

वीज पुरवण खंडीत

ता. 18 ऑक्टोबर 2023

ता. 20 ऑक्टोबर 2023 दिसा 11 केव्ही असोळणा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन असोळणा बाजार, पासगे, ओरे, सांतावाडो, बेणखोल, मुळेवाडो आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/813

Skip to content