वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 10 ऑक्टोबर 2023

सांगे म्हालातल्या वाडे पंचायत क्षेत्रात मायडा-नायकिणीं हांगा नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली हेर वीज यंत्रणां ता. 12 ऑक्टोबर 2023 दिसा चालू करतले आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली. ही वीज यंत्रणां मनशाच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/788

Skip to content