रम्बलर स्ट्रीप्स घालपाचो आदेश

ता. 25 सप्टेंबर 2023

दक्षीण गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान साश्ट म्हालातल्या बाणावली पंचायत वाठारांतल्या आझिलो “डॉ राफायल पेरेरा” आस्कोणा वटेनच्या अंतर्गत रस्त्याचेर मुख्य रस्त्यासावन 10 मिटर अंतराचेर दाट रम्बलर पट्टे घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/738

Skip to content