स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश

ता. 21 ऑगस्ट 2023

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान दिवचल म्हालातल्या लाटमबार्शे पंचायत क्षेत्रांत नानोडा वाठारांत मुळगांव वटेन वचपी रस्त्याचेर साई जनरल स्टोअरासावन 6 मिटर अंतराचेर एक हम्प प्रकाराचो स्पिडब्रेकर घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/654

Skip to content