ता. 18 ऑगस्ट 2023

भारताच्यो राष्ट्रपती 22 ते 24 ऑगस्ट ह्या तीन दिसांच्या गोंय भेटीर येवपाच्यो आशिल्ल्यान सुरक्षेच्या कारणांखातीर जुवारी आनी मांडवी न्हंयत येरादरी करपी सगळ्यों बार्जी/बोटींनी (अत्यावश्यक सेवा दिवपी सोडून) आपली येरादारी सकयल्या तारखेक आनी वेळार थांबोवपाचो आदेश कॅप्टन ऑफ पोर्टस् खात्यान दिला.

राजभवन सरभोवतणचो दोनापावला आनी करंजाळे वाठार 22 ऑगस्ट दिसा सकाळीं 10.00 ते 24 ऑगस्ट दनपारां 2.00 मेरेन, 22 ऑगस्ट दिसा पाटो पणजी ते मिरामार दनपारां 3.00 ते सांजेची 6.00 मेरेन, 23 ऑगस्ट दिसा मिरामार ते रायबंदर पाटो दनपारां 2.00 ते 6.00 मेरेन आनी 24 ऑगस्ट दिसा मिरामार-बेती-नेरूल-सिकेरी-पणजी रायबंदर ओल्ड गोवा सकाळीं 8.00 ते दनपारं 2.00 मेरेन.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/653

Skip to content