वीज पुरवण खंडीत

ता. 18 ऑगस्ट 2023

ता. 19 ऑगस्ट 2023 दिसा 11 केव्ही सोडये फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन रेडस्टोन डीटीसी, गोविया व्हिलेज बामणवाडो आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/647

Skip to content