गरजू आनी वंचीत घटकांक अर्थीक मदत दिवपाचें राज्यपालांचे आश्वासन पूर्ण

ता. 18 ऑगस्ट 2023

ज्या दिसा श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई हांणी गोंयचे राज्यपाल म्हूण पदभार स्वीकारिल्लो त्या दिसा तांणी गोंयच्या लोकांमेरेन पावपाखातीर समाजातल्या गरजू आनी वंचीत घटकांक अर्थीक मदत करपाचो निर्णय घेतिल्लो.

गोंयचे राज्यपाल श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई हांणी विविध येवजणांची घोशणा केली आनी राज्यपाल निधीतल्यान डायलिसिस, कॅन्सर आनी हेर मेळून वट्ट 1005 दुयेंतींक 2.75 कोटी रुपयांची आर्थीक मदत वितरीत केली.

राज्यपाल 100 डायलिसिस आनी 284 कॅन्सर दुयेंती मेळून 384 दुयेंतींखातीर वट्ट 96.00 लाखांची आवश्यक रक्कम अधिकार्‍यांकडेन सुपूर्द करतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/645

Skip to content