वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 19 जुलय 2023

मडगांव शारांत पॉवर हाऊसा फाटल्यान मे. कायजी रियल इस्टेटीच्या कायजी पाल्लाडियम प्रकल्पा लागी नवीन उबारिल्ले 400 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली हेर वीज यंत्रणां ता. 18 जुलय 2023 दिसा चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली. ही वीज यंत्रणां मनशाच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/575

Skip to content