वीज पुरवण खंडीत

ता. 14 जुलय 2023

ता. 15 जुलय 2023 दिसा 11 केव्ही असोळणा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन वेळ्ळी, झायनो, कारय, कायरोवाडो, बागा, नागबाग, बांद, असोळणा, कुलासोवाडो, पिंपळाफळ, आंबेली, कोलेवाडो, सुकोमाडे आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/567

Skip to content