फाल्या 15 जुलयाक संवसारीक युवा कुशळटाय दीस

ता. 14 जुलय 2023

कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालयावतीन फाल्या ता. 15 जुलय 2023 दिसा ताळगांवच्या समाज सभाघरांत आयोजीत कार्यक्रमात संवसारीक युवा कुशळटाय दीस मनोवपात येतलो. ह्या कार्यावळींत तरणाट्यांक कुशळटाय प्रशिक्षण दिवपी येवजणेच्या नेमणूकपत्रांचें वांटप करपात येतले. सरकारी विभागांनी सुमार 6 हजार जाल्यार खाजगी कंपनींनी सुमार 5 हजार अप्रेंटीस येवजणेची नेमणूक पत्रां दिवपाचें उद्दीश्ट आसा.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/566

Skip to content