वीज पुरवण खंडीत

ता. 7 जुलय 2023

ता. 9 जुलय 2023 दिसा 11 केव्ही केपे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 10.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन केपे नगरपालिका वाठार, आंबावली ग्रामपंचायतीचो कांय वाठार आनी पारोडा ग्रामपंचायतीच्या काराली वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/535

Skip to content