वीज पुरवण खंडीत

ता. 7 जुलय  2023

ता. 10 जुलय  2023 दिसा  11 केव्ही सोडये फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सांखळेश्वर मायणा सोडये आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/537

Skip to content