दक्षीण गोंयांत जनता दरबाराचे आयोजन

ता. 27 जून 2023

लोकांची गारांणी आयकून घेवपा खातीर गोंय सरकारान प्रत्येक म्हयन्याच्या पयल्या सोमाराक दक्षीण आनी उत्तर गोंयांत जनता दरबाराचे आयोजन करपाचो निर्णय घेतला.

दक्षीण गोंयांत 3 जूलय 2023 दिसा मडगांवा माथानी साल्डाणा प्रशासकीय प्रकल्पातल्या 4 थ्या माळ्यार रूम नं. 407 त सकाळी 10.00 ते दनपारां 1.00 वरांमेरेन जनता दरबार आयोजीत करपात येतलो.

महसूलमंत्री श्री. आतानासियो (बाबूश) मोन्सेरात जनता दरबाराक उपस्थित रावन साश्ट म्हालातल्या लोकांची गारांणी आयकून घेतले. साश्ट म्हालातल्या नागरिकांनी आपलीं गारांणी घेवन जनता दरबाराक उपस्थित रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/520

Skip to content